U bevindt zich hier:

Algemene verkoopvoorwaarden

AN NEDERLANDSE WIJNHANDELAREN
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
opgesteld ten behoeve van de leden van de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren
van Eeghenlaan 27 Amsterdam,
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
ingeschreven onder nummer V 40530553

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
– verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in
wijn en/of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn en/of
gedistilleerde dranken met een koper sluit;
– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken
met verkoper sluit;
– de contractgoederen: de wijn en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen,
die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet
gratis ter beschikking gesteld;
– werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk
erkende feestdagen;
– met verkoper of koper verbonden onderneming: een onderneming van een rechtspersoon,
waarvan direct of indirect meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal
wordt gehouden door dezelfde houdstervennootschap of die op andere wijze tot
hetzelfde concern behoort als verkoper of koper (of een andere onderneming van
verkoper of koper, als deze een natuurlijk persoon is).

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing
op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en
koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks
door verkoper danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden
geleverd.
b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop
van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper
jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als
koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 12 en 13.
c. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes en/of
orderbevestigingen.
De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien verkoper bij een eerdere gelegenheid
op een voor koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze
voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst
tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk
afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.
d. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien
kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten
a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige
periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop
van een maand.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een
definitief aanbod van verkoper.
b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste
werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk
aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

Artikel 5: Prijzen en kortingen
a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die
vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de
overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn “af verkoper”, inclusief accijnzen, invoerrechten,
andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting (maar inclusief
omzetbelasting bij verkoop aan particulieren).
c. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op
grond van verhogingen van en/of toeslagen op de
1. vrachttarieven, 5. andere heffingen,
2. referentieprijzen, 6. belastingen en/of
3. invoerrechten, 7. inkoopprijzen
4. accijnzen of 8. opslagkosten
van de contractgoederen en/of grondstoffen, die voor de produktie van de contractgoederen
nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die
leiden tot voor de branche abnormale risico’s.
d. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De partij in
wier nadeel de prijs wordt veranderd, heeft het recht de order te annuleren, mits dit
schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 6: Betaling
a. Behalve in het geval dat contante betaling of levering onder rembours is bedongen,
zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum
netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening
moeten zijn geschied.
b. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper -onverminderd
het in artikel 17 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding
op basis van de wet – recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.
Deze vergoeding zal steeds gelijk zijn aan het geldende promessedisconto van De
Nederlandsche Bank N.V. vermeerderd met 4% en verhoogd met de eventueel door
het Nederlandse credietwezen in het algemeen toegepaste, al dan niet tijdelijke,
tarieftoeslagen aan credietnemers.
Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn
onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn
wordt overschreden.
c. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar
indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;
2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;
3. ondercuratelestelling van koper;
4. overlijden van koper;
5. beslag onder koper;
6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen,
7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die
voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.
d. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet
voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met
verkoper verbonden onderneming.
e. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden
onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper
worden verrekend.
f. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het
verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige
bepalingen van dit artikel betalen.
g. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.
h. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden
daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan,
direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.
Artikel 7: Levering
a. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen.
b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:
1: Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contract- goederen op
het afleveradres zullen worden geleverd.
2: Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1
bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.
3: De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper
aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar
het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het
laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen
de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor zijn rekening en
gaat desalniettemin het risico op dat ogenblik op hem over.
4: Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de
drempel van het overeengekomen afleveradres.
5: Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp
bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen
als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).
c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.
d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen
levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen vijf
werkdagen na de dag van de aanmaning moeten leveren.
e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 8: Reclames
a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken
redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na
levering schriftelijk aan verkoper opgeven.
Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en
van de desbetreffende factuur doen.
b. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een
zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het
overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7.b
bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het
vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.
c. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd,
maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in de gelegenheid
stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de
contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.
Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft
bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.
d. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
e. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een
schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen
betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen.
Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet
geleden door de afnemers van koper) is verkoper niet verplicht.
f. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering
beschouwd.
g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van
koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper.
Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto
factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf
werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper
gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al
zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle
leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper en/of andere werkzaamheden
verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen
koper en verkoper danwel de betaling van schadevergoeding wegens het niet
nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
b. Koper mag de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan
in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
c. Koper mag de contractgoederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
d. Koper moet verkoper meteen telefonisch mededeling doen van aanspraken of
pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen
in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond per
e-mail, per telefax of telegram aan verkoper bevestigen.
e. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale
werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te
betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in
zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
f. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de
correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen
naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

Artikel 10: Pallets
a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor
eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.
b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 11: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden
a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen
in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en
omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of
inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Hij mag in dat geval ook de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en
zonder schadevergoeding.
7 Nederlands
Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht
of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.
b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder
meer aangemerkt
1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,
2. burgeroorlog,
3. oproer,
4. mobilisatie,
5. werknemersacties van welke aard ook,
6. (weg)blokkades
7. uitsluiting van werknemers,
8. plotselinge bedrijfsstoornissen,
9. plotseling excessieve ziekte van personeel,
10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindprodukten en
verpakkingsmaterialen,
11. overheidsvoorschriften,
12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke
toestemming van overheidswege,
13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,
14. brand,
15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),
16. overstroming.
c. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming
meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de
toekomst ontbinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van verkoper
a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel
8.e, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove
schuld van de verkoper en/of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder
begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade,
winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende
uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook.
Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende
met door verkoper aan koper geleverde goederen.
c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het produkt als bedoeld in de
artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt zal verkoper de benodigde gegevens van de producent
van het produkt aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te
stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op
basis van artikel 6:187 BW.

Artikel 13: Wijze van verhandeling
a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige
verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper evenwel
toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd
individueel te verhandelen mits de individuele produkten in originele, van de verkoper
afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten
gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare
boete van € 5.000,-. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te
stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de
overeenkomst(en) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 14: Publiciteits- en promotiemateriaal
Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter
ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen
ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.
Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan
verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en overanderde staat.

Artikel 15: Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de
bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden
leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(
en) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en),
waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting
van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke
vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich
schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil
de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil
tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of
bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze
voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg
mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden
beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut, of
een andere erkende arbitrage regeling
Artikel 17: Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken
ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en),
waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Ten
aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden
vastgesteld aan de hand van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten.
[Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam onder nummer: 72/2001.]