U bevindt zich hier:

Leveringsvoorwaarden

Levering

1. Afnemer ontvangt de bestelde producten binnen maximaal zeven (7) werkdagen, of zoveel korter dan in onderling overleg tussen afnemer en Vinissimo is bepaald. Levering vindt in de regel binnen drie (3) werkdagen na ontvangst betaling plaats. Bij levering aan Waddeneilanden en België dient men rekening te houden met een extra dag.
2. De door Vinissimo opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen anders dan in de wet “kopen op afstand”is bepaald.
3. Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal Vinissimo afnemer dit schriftelijk laten weten. Oorzaken, onafhankelijk van de wil van Vinissimo, zoals staking, onderbreking of vertraging van het vervoer, kunnen de leveringstermijn opschorten of verlengen. Afnemer heeft in dit geval het recht de overeenkomst of een deel ervan, schriftelijk te ontbinden. Het teveel betaalde bedrag zal dan binnen 14 dagen door Vinissimo aan afnemer worden teruggestort.
4. De actuele kosten van transport zijn terug te vinden op de website van Vinissimo.
5. Het risico tijdens het transport van het door afnemer bestelde product is voor Vinissimo. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op afnemer over.
6. Indien afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal Vinissimo de hieraan verbonden kosten aan afnemer in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.
7. Vinissimo is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.

Reclames

1. Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient afnemer Vinissimo binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren.
2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vinissimo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde te restitueren.
3. Indien afnemer een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Vinissimo te retourneren. De zichtperiode geldt, overeenkomstig de wet “kopen op afstand” niet voor etenswaren. Vinissimo accepteert alleen retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en ongebruikt zijn. Afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden.
4. De betalingen, die afnemer heeft verricht op het moment dat afnemer de overeenkomst met Vinissimo ingevolge artikel 3 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Vinissimo binnen 14 dagen, nadat Vinissimo het door afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan afnemer terugbetalen.
5. Vinissimo behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van afnemer (anders dan die van Vinissimo of de leverancier van het product) is beschadigd.
Wij werken hard aan de klanttevredenheid en zien u graag terug als klant bij Vinissimo. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over een product of dienst, dan kunt u telefonisch of via e-mail met ons opnemen.